Is South Africa a Safe Country to Visit?

EN version (Klikněte na tento text pro přeskočení k CZ verzi):

I’ve spent quite a long time in South Africa in order to be able to answer, perhaps the most frequented question that people ask when they hear that I spent some time, as well as, studied in South Africa: “Is it a safe country?”.


It´s almost impossible to answer this question with just a simple  YES or NO. I think that this question is generally quite tricky to answer, because you can´t say with a 100% certainty that any country is completely safe.

Some of them, however, have a reputation and statistics which show one country being safer than others and vice versa. South Africa is viewed as a dangerous place mainly because of a worldwide media influence.

People perceive South Africa as a country, which you should not visit because it is most likely that you won´t return in one piece, but …


Perhaps you won´t come back in one piece due to an entirely different reason, which to me, personally, is far more realistic.

The reason might be that you will completely voluntarily leave a piece of your heart in that wonderful, breathtaking and friendly country, or you perhaps would not want to go back home…:)

I don´t want to make you see South Africa only through “a rose-coloured glasses”, though. The criminality in SA is definitely not “rosy” at all. Although, there´s a bit of truth in everything, and it is very important to think about things with an open mind as well as caution, listen to locals, trust your inner feelings and also certified guides.

If you are travelling to South Africa for the first time, it is certainly good to take into account the following things. The things, which you will not normally take into consideration for example in the European countries:

1.Find out as much information about the history of South Africa as you can

Before you even cross the South African borders, I recommend to get familiar with the South African history. The history of the country is really important as lots of present decisions, riots and crimes are still tied to it. One of the most important and influencing stages in the history of South Africa was certainly the era of apartheid, which ended more than 20 years ago. The country is still “recovering” from that time-period.

2.Don´t take a stroll after dark

I definitely recommend to not go for a walk anywhere in the dark, not in groups and not at all on your own. I recommend to rather order a certified taxi service/Uber or another verified transport. You’ll save yourself unnecessary hassles.


3.Know where you can and cannot go

Ask the locals, what places you should avoid, and contrary what places are worth to visit. Locals will know the best how to stay safe in the area where you are.

4.Don´t be flashy and don´t carry any valuables with you (especially at night)

To avoid unnecessary losses and inconveniences, leave your valuables at home. Cameras, phones etc. should be kept in your bag. Take only necessary valuables with you.

5.Keep your car windows closed and when leaving a car, do not put any valuables on the car seats

If you travel by car, lock your car when driving (even double check to make sure it is locked), and leave the windows up. Keep your valuables hidden so that no-one can see it in the car. Do not pick-up hitchhikers at traffic lights (or even elsewhere on the road), try to avoid contact with street merchants or beggars.


Final thoughts:

It is definitely not difficult to travel in South Africa. However, you must realise that there is a need to take into account few different security measures than eg. in Europe. It´s also very important to follow your inner instincts.

Probably, the most important thing to keep in your mind: Do not let anyone to discourage you from the visit of this country, which is one of the most beautiful ones on the planet  🙂 You would miss out on lots of things if you did, trust me.


Despite the statistics and the media, which describe South Africa as one of the most dangerous countries in the world, I spent over a year in the country, and I took nothing but beautiful and unforgettable experience back.

I highly recommend to visit this gorgeous part of the world. I am sure you won´t regret 🙂

What opinion do you have about South Africa? Would you like to visit this country?

With a big smile,

Šárka


◊♦◊

CZ version:

V Jihoafrické republice jsem už strávila poměrně dlouhý čas na to, abych vám mohla odpovědět na asi nejvíce frekventovanou otázku, kterou se mě lidé ptají, když zaslechnou, že jsem nějakou dobu pobývala a studovala v JAR: “A je to tam bezpečný?”.

Na tuto otázku se totiž nedá jednoznačně říci ANO nebo NE. Myslím si, že na otázku je celkově dost ošidné odpovědět, protože u žádné země nemůžeme se 100% jistotou říci, že by byla bezpečná.

Některé mají však pověst a statistiku, že jsou bezpečnější než ostatní a naopak. Právě na JAR se kvůli špatné mediální reputaci nahlíží ve světě jako na zemi, do které byste určitě neměli jezdit, protože už se nejspíše nevrátíte zpět celí, ale…

Možná se nevrátíte zpět celí z úplně jiného důvodu, který pro mě osobně je daleko více reálný.

A to z toho důvodu, že v té nádherné, dechberoucí a přátelské zemi necháte zcela dobrovolně kus svého srdce a možná se vám ani nebude chtít zpět domů… 🙂

Nechci vám tu ale jen nasazovat růžové brýle, protože kriminalita v JAR není zase tak moc růžová. Na všem je kousek pravdy, ale je rozhodně důležité brát vše s rozvahou, naslouchat radám místním, svému vnitřnímu pocitu a ověřeným průvodcům.

Pokud cestujete do Jihoafrické republiky poprvé, je určitě dobré vzít na zřetel následující věci, nad kterými v Evropě nemusíte za normálních okolností moc uvažovat:

1.Zjistěte si, co nejvíce informací o historii JAR 

Předtím než vůbec do země zavítáte, vám určitě doporučuji si přečíst něco o historii JAR. Historie této země je opravdu velice podstatná, jelikož se od ní stále odvíjí spousta rozhodnutí, nepokojů a kriminality i v dnešní době. Jednou z nejvíce důležitých a ovliňujících etap v historii JAR byla určitě doba apartheidu, která skončila před více než 20 lety. Země se z ní stále však ještě “zotavuje”.

2.Neprocházejte se po setmění

Rozhodně nedoporučuji se nikde procházet v noci, a to jak ve skupinkách tak už vůbec ne sami. Raději si objednejte ověřenou taxi službu/Uber či jiný důvěryhodný odvoz. Ušetříte si tak zbytečných problémům.

Processed with VSCO with hb2 preset

3.Ujistěte se kam můžete a nemůžete jít

Zeptejte se místních, jakých míst byste se měli vyhnout a jaká místa naopak stojí k navštívení. “Lokalové” budou vědět nejlépe, jak zůstat v bezpečných oblastech…

4.Nevystavujte a nenoste cennosti s sebou ven (hlavně večer)

Abyste se vyhnuli zbytečných ztrátám a nepříjemnostem, nechte své cennosti doma. Foťáky, telefony mějte uložené v tašce a berte s sebou ven jen opravdové nezbytnosti.

5. V autě mějte okénka zavřená a při odchodu v něm nenechávejte žádné cennosti nebo věci na sedačkách

Pokud budete cestovat autem, auto si zamkněte i za jízdy (raději se i dvakrát ujistěte) a nechte okénka nahoře. Cennosti si nechte schované tak, aby na ně nikdo do auta neviděl. Neberte stopaře a u semaforů (nebo i jinde na silnici) se vyhněte kontaktu s pouličními žebráky nebo prodavači.

Závěrem:

V Jihoafrické republice není cestování rozhodně nějak náročné. Musíte si však uvědomit, že je tam potřeba brát v potaz naprosto jiná bezpečností opatření než např. v Evropě. Užitečné je však také následovat svoje vnitřní instinkty.

Asi jedna z nejdůležitějších věcí, která by vám měla zůstat na paměti je: Nenechte se od návštěvy této země, která je jednou z nejhezčích na této planetě, nikým odradit 🙂 ! Přišli byste opravdu o hodně, to mi věřte!

I když statistiky a média ukazují JAR jako jednu z nejnebezpečnějších zemí světa, já jsem si přes rok strávený v této zemi odvezla jen samé krásné a nezapomenutelné zážitky.

Já osobně všem vřele doporučuji tento přenádherný kus světa navštívit. Jsem si jistá, že nebudete litovat 🙂

Jaký názor máte na tuto zemi vy? Jeli byste se tam podívat?

S úsměvem,

Šárka

♠Click Here to Jump to the TOP/ Klikněte zde k přeskočení na začátek článku♠

3 Comments Add yours

 1. Mon says:

  Ps. love your unique writing style ! 👍🏻

  Liked by 1 person

  1. Active Curls says:

   Mon ❤ Thank you sooo much for your comment! It really means a lot to me and I appreciate your lovely words so much! I am super happy that I could share a piece of my SA experience with you, too, my dear! What an epic and unforgettable adventure! Lots of love to you :-*

   Like

 2. Mon says:

  So true , I could not agree more! I am happy I could share few months of this magical south african experience with you! ❤
  Miss this wonderful country every day.
  May we meet there again 😘🇿🇦

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s