Nature Is Calling You! ❤️ 5 Reasons Why You Should Connect with Nature More Often. 

CZ version (↓Click here to jump to the EN version):

Jak už jste asi z mých předešlých článků o cestování a sportování nejspíše pochopili, já jsem jedním z těch lidí, kteří využívají každé příležitosti pěkného počasí, vyjít alespoň na chvíli ven.

Miluju přírodu, miluju hory, miluju oceány, řeky, kopce, nekonečné lesy, louky a parky.

Miluju naší Matku přírodu a čím jsem starší, tím je má láska silnější a pouto pevnější.

Vím, že všichni lidé nesdílí to stejné pouto a náklonnost k přírodě jako já, ale možná jen třeba nevědí, proč by se vůbec měli chtít s přírodou více spojit a nechat se jejím půvabem alespoň lehce nebo i více “omámit” :-).

Proto jsem si pro vás připravila 5 důležitých důvodů, proč bychom se měli chtít s přírodou více propojit:

1. Naše zdraví 

Na čerstvém vzduchu, zdravá mysl a zdravý duch. Pobyt venku, at už je sebekratší, nám pomůže osvěžit mysl, zlepšit náladu, zahnat chmury a “hodit” nás do většího klidu a pohody. Nemluvě o sportu venku, který je úplně nade vše. Má nejoblíbenější tělocvična je ta přírodní a skvělá věc je, že celoroční permanentka a členství je tam zcela zdarma 🙂

2. Jeden z nejlepších psychologů

Čas strávený v přírodě nám může pomoci v boji se stresem. Můžeme si tu protříbit myšlenky, svobodně se nadechnout, být sami sebou a více prozkoumat své nitro, přání a touhy.

3. Ocenění maličkostí a získání většího respektu k našemu životu 

Člověk si většinou teprve v přírodě uvědomí podstatu a krásu našeho bytí a života na zemi. V přírodě máme totiž možnost ocenit ty nejmenší a možná pro jiné i ty nejobyčejnější věci jako jednotlivé rostliny, živočichy, ale také vůni, světlo, chlad, teplo … Tolik života a krásných věcí je kolem nás!

4. Naleznutí inspirace

Jak už jsem naznačila, v přírodě nalezneme nespočetně mnoho věcí, které můžeme pozorovat, cítit a prožívat všemi smysly. Je tam tolik různorodých předmětů, tvarů, vůní a zvuků, které mohou “roztočit” naší kreativitu na plné obrátky. Mně například čas strávený  v přírodě rozhodně zpříjemnil a také podpořil psaní závěrečných prací. Venku se mi psalo jedna báseň, zkuste to… 🙂

5. Soustředěnost 

Pobyt v přírodě nám nejenom pomůže sesumírovat naše myšlenky, ale také pomůže k lepší soustředěnosti a paměti, jak již prokázalo dokonce i několik výzkumů.

Čas v přírodě jakoby vůbec neexistoval nebo snad utíkal pomaleji.

Propojení s přírodou nám může pomoci vyřešit spoustu životních otázek, navrátit nás zpět na tu naši vlastní životní cestu, přijmout sebe a vše kolem nás takové, jaké to opravdu je a ocenit věci, které se zdají v dnešním světě naprosto nepodstatné….

Tak co myslíš? Nezajdeme na procházku? 🙂

◊♦◊

EN version:

As you have probably figured out from my previous articles about travelling and sport adventures , I’m one of those people who takes advantage of every possibility to go at least for a bit outside if there is nice weather.


I love nature. I love mountains, I love oceans, rivers, hills, endless forests, meadows and parks.

I love our Mother Nature and the older I get the more my love and bond with it gets stronger.

I know that everyone does not share the same bond and attachment to nature as I do, but maybe they just need to know, why wouldn’t they want to connect with nature more often and let its charm influence them, even if it is in just the slightest way :-).


That is why I have written down for you 5 important reasons why we should want to connect with nature more often:

1. Our Health

In the fresh air, there is a healthy mind and a healthy spirit. If we stay outside , even for a little bit, it helps us to refresh our mind, improve our mood, fight off the blues and chill us out into a more peaceful and calmer constellation. Not to even mention that doing sports outside, is just the ultimate. My favorite gym is in the nature and the greatest thing about that is, the year-long pass and membership is completely for free 🙂

2. One of the Best Psychologists

The time spent in nature can help us combat stress. Out there, we can sort out our thoughts, take a deep breath freely, just to be ourself, explore our soul, deeper needs,wishes and desires.


3. Appreciation of the little things and gaining more respect for our life

One can usually only realize the real essence, the beauty of our being, and also the life on earth in the nature. In nature, we have the opportunity to appreciate even the smallest, and perhaps for some of us the most ordinary things such as individual plants, animals, but also the scent, light, cold, heat … There is just so much life and so many beautiful things around us!

4. Finding of Inspiration

As I’ve already indicated, in nature we can find so many things that we can observe, feel and experience with all our senses. There’s just so many diverse objects, shapes, scents and sounds that can take our creativity into another dimensions. As an example of my own, my time in nature did definitely help me to feel more comfortable and enhanced me whilst I was writing my final theses). The writing outside was like that “almost” a piece of cake for me, try it out … 🙂

5. Focus

Time in nature does not only help us to sort out our thoughts, but also it helps to better concentration and an improved memory, as it was already proven by several surveys.

The idea of time in nature, feels like it does not even exist, or perhaps it feels like it’s running slower somehow.


The connection with nature can help us solve a lot of life issues, return us back onto our own life’s journey, to take ourselves and everything around us as it really is, and appreciate the things that appear in today’s world totally irrelevant ….

So what do you think? Don´t you want to go for a walk? 🙂

♠Click Here to Jump to the TOP/ Klikněte zde k přeskočení na začátek článku♠ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s