Intro into my African Story

CZ version(↓Click here to jump to the EN version)

Byl to osud, láska na první pohled, hluboké prozření.

Byla a navždy to bude etapa, které jsem oddala velkou část svého srdce, která mi obrátila život vzhůru nohama a navždy změnila mé myšlení a pomohla mi najít jakýsi vnitřní mír a klid. Nenacházím ani ta správná slova, která by přesně vystihla mé pocity…

Už v hodinách zeměpisu na základní škole jsem si na mapě ukazovala místa, která jednou navštívím, až budu „velká“. Věřte nebo ne, Jihoafrická republika byla jedním z těchto míst.

Afrika mě už odmalička fascinovala a vnitřně velice přitahovala, a to hlavně svou barvitou, exotickou energií a nepopsatelnou rozmanitostí, která sálala z každého obrázku, který jsem měla možnost vidět.

V té době, kdy jsem si vesele putovala prstem v atlasu, jsem však ještě netušila, že se jedna z afrických zemí stane později v mém životě mým druhým domovem a že tam najdu svoji spřízněnou duši.

Jakožto Evropanka, a ještě přesněji řečeno – holka z malého českého horského městečka, jsem poprvé odjela do Jihoafrické republiky plná rozporuplných představ o tom, jak ten svět na druhé hemisféře bude vypadat. Jak asi možná tušíte, realita z naprosté většiny předčila má očekávání.

Cesta za tímto africkým poznáním nebyla však jen procházka růžovou zahradou. Byla cestou pochopení, poučení, uznání a respektování jiných zvyků, pravidel a hodnot. Byla to cesta do jiného světa, z kterého jsem se již nevrátila jako ta samá osoba, která do něj vstoupila…

img_6617

Můj africký příběh obsahuje několik kapitol a faktorů, které ho ovlivnily a stále ovlivňují. Bez těchto věcí by nebyla moje cesta taková, jaká je dnes.V dalších článcích se můžete těšit na jejich detailnější popis.

Doufám, že v nich naleznete inspiraci, odhodlání nebo třeba tip na to, jak i vy můžete zažít podobné dobrodružství.

Dnes vám alespoň lehce představím ty nejdůležitější klíčové faktory…

11 věcí, které můj příběh udělaly takovým, jakým je:

1.  Bambusový rozvojový projekt (Praktická stáž při mém bakalářském studiu)

2. Kapské Město aneb láska na první pohled

3. Studium na africké univerzitě

4. Přátelství, odlišná kultura, mravy a zvyky

5. Nalezení mé spřízněné duše a mé druhé poloviny na úplně opačném kontinentu

6. Láska, víra, důvěra, trpělivost a odhodlanost

7. Roadtrips

8. Oceán – Surfing kultura

9. Longboarding & ranní jogging podél pobřeží

10. Safari & Velká 5

11. Durban & cesty do okolí

A jako třešinku na dortu mám pro vás na závěr krátké video, které představuje část mé africké cesty:

Klikni pro video zde 🙂 (video najdete také na konci celého článku)

Brzy na čtenou v mém jihoafrickém pokračování!

S úsměvem,

Š.

Processed with VSCO with a5 preset

◊♦◊

EN version: 

It was destiny, love at first sight, deep insight.

It was and forever will be a stage, to which I have dedicated a large part of my heart. It was a time period that turned my life upside down and forever changed my mindset and helped me to find an inner peace and tranquillity. I cannot even find the right words, which could explain the true feelings of my heart

Since the geography classes at my primary school, I was always pointing with my finger on the map for places, which I would love to visit when I become a “grown up”. Believe it or not, South Africa was one of those places.

Africa started to fascinate me and internally attract me at an early age , especially its colourful, exotic vibe and indescribable diversity, which could be seen in every picture I saw.

At the time,  when I travelled with my  finger on the atlas, I had no idea that one of the African countries would later in my life, become my second home and would be the place where I would find my soul mate.

As a European, more precisely – a girl from a small Czech town in the mountains, I first arrived in South Africa full of inconsistent ideas about how the world on the other hemisphere will look like. As you might have already guessed, the true reality of the vast majority exceeded my expectations.

The path to this African adventure was no simple walk through the park. It was a journey full of understanding, learning, recognition and respect for other customs, rules and values. It was a journey into another world from which, I did not come back the same person as when I entered it …

img_7233

My African story has several chapters and factors, which influenced it and is still continuing to do so. Without these factors it would not have been the same journey, as it is today. In the next articles, you can look forward to a more detailed description of these factors.

I hope that you will be able to find inspiration, courage, or maybe even a tip on how you can also experience similar adventures.

However, today I am going to at least introduce some of the key factors…

11 factors that shaped my story:

1.Bamboo Development Project (Practical learning experience during my undergraduate studies)

2. Cape Town: love at first sight

3. Studies at the African university

4. Friendships, diverse culture, morals and customs

5. Finding my soul mate and my other half on the opposite side of the world

6. Love, faith, trust, patience and determination

7. Roadtrips

8. Ocean – Surfing Culture

9. Longboarding & morning jogging along the coastline

10. Safari & The Big 5

11. Durban & Places Around

And as icing on the cake for the conclusion, I have a short video that showing a part of my African story: 

Click here to view video 🙂

Keep posted for my South African adventures!

With a big smile,

Š.

♠Click Here to Jump to the TOP/ Klikněte zde k přeskočení na začátek článku♠ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s