24 hours in Dresden & My 5 TOP Dresden Sights

CZ version(↓Click here to jump to the EN version):

 Byli jste už někdy v Drážďanech?

Já jsem tam byla poprvé tento víkend a musím říct, že kdo tam nebyl, tak o dost přichází a měl by to rychle napravit, stejně tak jako já, nebudete litovat. 🙂

Pokud bydlíte v Praze nebo poblíž Prahy, tak jste tam co by kamenem dohodil. Cesta z Prahy trvá cca 2 hodiny a můžete se tam vydat hned několika jednoduchými způsoby, a to: 1. autem, 2. vlakem a 3. autobusem.

Já jsem zvolila možnost cesty autobusem, jelikož časy odjezdů a příjezdů byly pro mě více flexibilní. Nejdříve jsem chtěla cestovat naším českým žlutým autobusem, ale nakonec jsem musela vybrat zeleného souseda “Flexibus”, protože mi nabídl více časových možností, které mi lépe padly do noty s mým itinerářem. Musím však přiznat, že mi jsou stále více sympatičtější naše žluté linky, protože Fun&Relax servis je prostě třešinka na dortu, které se těžko vzdává. 🙂 (pozn.: cenou se žlutý a zelený autobus téměř neliší, cca 300Kč za jednu cestu)

Cesta proběhla bez chybičky. Vystoupila jsem na hlavním drážďanském nádraží, koupila mapu za 1 euro a vyrazila se ztratit do víru města za dobrodružstvím. Počasí bylo bez mráčku a teplota ryze letní kolem 30 stupňů.


Na Drážďanech se mi moc líbilo to, že je vše kousek, pokud chcete vidět ty nejznámější klenoty města, tak si ani nemusíte kupovat jízdenku na hromadnou dopravu. Vše se dá krásně zvládnout “pěškobusem” :-). Z hlavního nádraží do staré části města se pěšky dostane za necelých 20 minut, a to jdete ještě příjemnou vycházkovou chůzí.

Nejdříve na cestě do staré části města minete spoustu nákupních lákadel na velmi známé Prague Street (pražské ulici), kterým je opravdu těžké odolat (to mluvím hlavně za nás holky) :-)) Z vlastní zkušenosti doporučuji se pokusit obchodem ze začátku vyhnout a nechat si je jako sladkou odměnu za celodenní “ťapkání” až na závěr dne… nebo byste se chtěli tahat s těmi nadutými taškami celý den?… (upřímně nepočítejte s tím, že budete odcházet jen s jednou malou taštičkou 🙂


Až projdete ulicí nákupních potěšení, dostanete se do části Starého města, kde budete procházet Starým a dále pak Novým náměstím (Altmarkt a Neuemarkt). Připravte se na nádhernou pastvu pro oči, ta architektura a detail!

I když teď bydlím v jednom z historicky a architektonicky nejkrásnějších městech světa a nádherné budovy vidím každý den, tak Drážďany mě rozhodně nenechaly chladnou. Mají svůj osobitý šarm a velkolepost. Však posuďte sami alespoň podle fotografií (na vlastní oči je to však ještě krásnější)…


Ve staré části města jsou nádherné budovy na trase mezi Starým a Novým náměstím projdete kolem okouzlující radnice (Rathaus), skvostné keramické malby Procesí princů, nádherných kostelů Kreuzkirche, Frauenkirche, Katholische Hofkirche, rozhodně se však musíte zastavit u Zwinger paláce a projít nádvořím, zahradou a pokud máte rádi umění určitě si přijdete na své v galerii světových umělců. Náměstí před divadlem a operou stojí rozhodně také za návštěvu. Dále pokračujte blíže k řece na Bruehl terasu, která poskytuje skvostný výhled na Labe.


Pokud budete mít hlad a chcete ušetřit nějakou tu korunu, doporučuji vynechat restaurace poblíž památek a zavítat spíše do blízkých shopping center či zakoutí. Naleznete tam menší restaurace se širokým výběrem světových kuchyní a najíte se za přívětivou cenu.

A teď přichází na řadu Street Art a moderní umění. Drážďany jsou městem, které nabízí téměř každému něco k zalíbení. Pokud nejste až tolik historicky zaměření a vyhledáváte spíše moderní umění, grafity a jiné street art, pokračujte od staré části města přes Augustusbrucke (Augustus most) do nové části města. Konkrétně do Kunsthofpassage, která kromě velkolepých historických budov nabízí také alternativní hipsterské zákoutí plné grafitů a moderního umění.


Líbí se mi ty kontrasty staré a nové části města, které jsou možná ještě více intenzivnější než např. v Berlíně, jelikož je vše hezky pohromadě na daleko menší ploše.

Drážďany jsou rozhodně městem detailu a umění. I ty nejobyčejnější věci najdete vyzdobené “nejneobyčnějším” způsobem 🙂 a kolik zajímavých soch a fontán uvidíte…

Tak a jak už jsem na začátku zmínila, svoje velké drážďanské putování můžete před odjezdem zakončit na Prague Street v obchodech jako TK Maxx, Primark a dalších, které v Praze nenajdete. 🙂


Poté už jen s hlavou plnou krásných staveb a uměleckých výtvorů a možná pár plnými taškami nastupte zpět do vámi vybraného “kočáru” a tradá směr domov. Cestou můžete přemýšlet, kdy Drážďany znovu navštívíte, stejně tak jako já….

Co říkáte třeba na návštěvu vánočních trhů? 🙂

P.S. Podtrženo shrnuto: můj tip na 5 TOP míst, které nesmíte vynechat + užitečné internetové odkazy:

  1. Altmarkt & Neumarkt
  2.  Prague Street
  3. Zwinger
  4. Bruehl Terrace
  5. Kunsthofpassage

 

◊♦◊

EN version: 

Have you ever been to Dresden?

I was there this weekend for the first time, and I must say that anyone who has not been there, is missing out on so much and should make the trip to get there, as you will not regret it. 🙂

If you live in Prague or near Prague, it is just a stone´s throw away from you. The journey from Prague takes about 2 hours and you have several simple ways of getting there, such as: 1. by car, 2. by train or 3. by bus.

I personally opted for the bus drive, as the timetable of departures and arrivals was more flexible. At first, I wanted to travel with our czech yellow bus lines, but I had to go for the green neighbour “Flexibus” option, since they offered better time options, which suited to my itinerary way better. Although, I must admit that I still prefer our yellow bus lines as the Fun&Relax service on board is simply the icing on the cake, which is hard to give up. 🙂 (Note: The price of the yellow and green bus lines are almost identical, approx. 300 CZK for a single way)

The journey was flawless. I got off at the main Dresden railway station, bought a 1 euro map and started to head towards the whirl of the city for an adventure. The weather was cloudless and the temperature was purely summer-around 30 degrees. 


What I like about Dresden is the fact that everything is so close, and if you want to see the famous jewels of the city, you don´t even need to buy a ticket for the public transport. Everything is easily reachable by foot. You get from the main railway station to the old part of the city within 20 minutes by foot and I would say that is at a very relaxed walking pace.

First, on the way to the Old Town you pass a lot of shopping perks on the famous Prague Street, which is really hard to resist (I am talking especially for us girls :-)) From my own experience I recommend trying to avoid these shops at the beginning, and let them be your sweet reward for the whole days’ walking …or would you rather like to carry all those packed shopping bags all day long?..(frankly, do not expect to end up with an only one small shopping bag :-))

As you walk along the street of shopping pleasures, you get to the Old Town where you walk through the Old and then New Square (Altmarkt and Neuemarkt). Get ready for a wonderful feast for your eyes, the architecture and the detail, wow!

Even though I live in one of the most historically and architecturally beautiful cities in the world, and I see beautiful buildings every day, Dresden certainly grabbed my attention. It has its own unique charm and grandeur. Well, look at the pictures and consider for yourself (it is even more beautiful looking with your own eyes)…


In the old part of the city there are beautiful buildings on the route between the Old and the New Square, you pass the charming city hall (Rathaus), stunning Procession of Princes wall, wonderful churches such as  Kreuzkirche, Frauenkirche, Katholische Hofkirche, but you must certainly stop at the Zwinger Palace and walk through its courtyard, garden and if you like art, you might want to go to see its gallery with the world-famous artists. The square in front of the theatre and the opera house is definitely also worth a visit, then continue closer to the river until you get to the Bruehl terrace offering magnificent views of the Elbe river.


If you get hungry as well as want to save some of that coin, I recommend skipping the nearby restaurants along the sights and rather go to grab a bite at some nearby shopping center restaurants or remote restaurants with a wide selection of world cuisines, so that you end up eating a good meal for a friendly price.

And here comes the street and contemporary art section of my Dresden adventure. Dresden is a city where everyone will find something of their interest. If you are not so much historically interested and searching for more modern art, graffiti and other street art, go to the old part of city crossing the Augustusbrücke (Augustus Bridge) to a new part of the city. I recommend going specifically to Kunsthofpassage, which in addition to magnificent historical buildings also offers alternative hipster crooks and nooks full of graffities and modern art.


I really enjoy the contrast of the old and new parts of city that are perhaps even more intense than eg. in Berlin, since everything comes together in a much smaller area.

Dresden is definitively a city of detail and art. Even the most ordinary things can be found decorated in an extraordinary way 🙂 and how many interesting statues, fountains you are able to see…:-)

Well, as I mentioned at the beginning, you can finish your great journey to Dresden  in the many stores of Prague Street, such as in the TK Maxx, Primark and many other shops that you will not find back in Prague. 🙂


Then, with a head full of beautiful buildings, art works and maybe a few full shopping bags, get back on your chosen coach and hurry back home. On the way you can think of when you would like to visit Dresden again, so as I did ….

What do you say about visiting the Christmas market? 🙂

P.S. Done and dusted 🙂 As a summary my tip for 5 TOP places that you should not miss in Dresden + useful websites:

  1. Altmarkt & Neumarkt
  2. Prague Street
  3. Zwinger
  4. Bruehl Terrace
  5. Kunsthofpassage


 ♠Click Here to Jump to the TOP/ Klikněte zde k přeskočení na začátek článku♠ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s